فهرست رشته های تحصیلی

ردیف عنوان مقطع
۱ طراحی شهری

کارشناسی ارشد

(۱۰ رشته)

۲ حسابداری
۳ حسابرسی
۴ مدیریت بازرگانی – بازاریابی
۵ زبان و ادبیات فارسی- ادبیات پایداری
۶ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی
۷ زبان و ادبیات فارسی
۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی
۹ مهندسی عمران – سازه
۱۰ باستان‌شناسی – پیش از تاریخ ایران
۱۱ زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

(۹ رشته)

۱۲ مرمت بناهای تاریخی
۱۳ حسابداری
۱۴ مدیریت امور بانکی
۱۵ مدیریت بازرگانی
۱۶ باستان شناسی
۱۷ مهندسی عمران
۱۸ ارتباط تصویری(گرافیک)
۱۹ مدیریت صنعتی
۲۰ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

(۱۱ رشته)

۲۱ علمی – کاربردی معماری
۲۲ مهندسی اجرایی عمران
۲۳
مهندسی تکنولوژی عمران – عمران
۲۴ باستان شناسی
۲۵ علمی – کاربردی حسابداری
۲۶ مترجمی زبان انگلیسی
۲۷ مدیریت بازرگانی
۲۸ مدیریت بیمه
۲۹ علمی – کاربردی ارتباط تصویری(گرافیک)
۳۰ مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
۳۱ باستانشناسی

کاردانی ناپیوسته

(۴ رشته)

۳۲ حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
۳۳ حسابداری
۳۴ اموربانکی
۳۵ تاسیسات – حرارت مرکزی وتهویه مطبوع

کاردانی پیوسته

(فنی حرفه ای)

(۱۰ رشته)

۳۶ طراحی و دوخت – طراحی و دوخت
۳۷ نقشه برداری  – نقشه برداری
۳۸ مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
۳۹ گرافیک – گرافیک
۴۰ نقشه کشی معماری – معماری
۴۱ امور اداری
۴۲ نرم افزار کامپیوتر
۴۳ حسابداری بازرگانی
۴۴ الکتروتکنیک – برق صنعتی
بستن
بستن